برگزیده آخرین اخبار

فداييان اسلام، نقطه عطف مبارزه چاپ فرستادن به ایمیل
  بزرگترين هنر اين گروه تاثير ايدئولوژيك آن بر مجموعه افراد، گروه ها و نهاد هاي آن دوران بود كه تحت لواي اسلام به نحوي عليه شاه و برنامه هاي ديكته شده از سوي غرب، مبارزه مي كردند و اكثرا نيز بدنبال اسلامي كردن مظاهر و روش ها در چارچوب نظام شاه بودند.

 

گروه فداييان اسلام از گروه هايي است كه در دوران خفقان نظام ستم شاهي با درك عميق از مسائل و با توسل به اسلام اصيل و ناب حركتي را در مقابل دستگاه مجهز استبداد شاه آغاز كرد كه از آن مي توان به عنوان نقطه عطف مبارزات گروه هاي اسلامي عليه شاه و حاميانش ياد كرد.

بزرگترين هنر اين گروه تاثير ايدئولوژيك آن بر مجموعه افراد، گروه ها و نهاد هاي آن دوران بود كه تحت لواي اسلام به نحوي عليه شاه و برنامه هاي ديكته شده از سوي غرب، مبارزه مي كردند و اكثرا نيز بدنبال اسلامي كردن مظاهر و روش ها در چارچوب نظام شاه بودند.
اما گروه فداييان اسلام و بخصوص رهبر آن شهيد نواب صفوي به پيروي از اعتقاد اصيل خود به اسلام، چاره مشكلات را در جامعه اسلامي ايران نه اصلاحات در چارچوب نظام شاه بلكه تغيير بنيادي نظام و برپا شدن حكومت اسلامي مي دانستند.
در اين خصوص رهبر معظم انقلاب تفاوت حركت فداييان اسلام با ساير مبارزان پيش از انقلاب اسلامي را اين گونه بيان كرده اند: 'نام حكومت اسلامي و حاكميت احكام قرآني را فداييان اسلام بلند كردند، البته مبارزاني هم بودند كه بر سر قضاياي مختلف با رژيم مبارزه مي كردند، اما هيچكدام از اين ها شعارشان، هدف شان و مكتب شان حكومت اسلامي نبود.'
صراحت در بيان اعتقادات خود و اعتماد به نفس مثال زدني رهبر فداييان اسلام يعني شهيد نواب صفوي از ديگر امتيازات اين گروه بشمار مي رود كه در ملاقات هاي وي با شاه، مقامات طراز اول كشور و حتي درملاقات با برخي از رهبران كشورهاي عربي از جمله جمال عبدالناصر رهبر مصر و ملك حسين پادشاه اردن مشاهده شده است.
به عنوان مثال در ديدار وي با شاه وقتي شاه مي گويد من هم يك مومن هستم، شهيد نواب صفوي درپاسخ مي گويد:
فقط ادعا كافي نيست، بلكه بايد هر ايماني در حد توان هر كسي، نشانه اي آشكار داشته باشد، چراغ اگر بگويد من چراغ هستم ولي نوري از آن نتابد، اين ادعايي بي دليل خواهد بود اين كافي نيست.
درباره عمق اثرگذاري فداييان اسلام بر مبارزات اسلامي بعد از شهادت رهبران اين گروه، حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به مسافرت شهيد نواب صفوي به مشهد گفته اند:' آمدند طوفاني در عالم طلاب در دل افراد از جمله در دل خود بنده به پا كردند و رفتند؛ يعني احساس مبارزه و ميل به مبارزه را و فهم اين‌كه بايد مبارزه كرد، همان وقت جرقه هاي انگيزش انقلاب اسلامي به وسيله نوّاب صفوي در من به وجود آمده و هيچ شكي ندارم كه اولين آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن كرد.'
به گفته صاحب نظران شهيد نواب صفوي در يكي از سخت ترين شرايط تاريخ كشور ما ظهور كرده و روحيه حماسه و مقاومت و فداكاري را در جان ملت ايران كه به خاطر شكست در نهضت مشروطه و اشغال كشور افسرده شده بود دميد ه است.
او و يارانش با فداكاري كم نظير خود نقشي بي بديل در پيروزي نهضت ملي شدن نفت بازي كرده و برغم برخوردهاي ناشايستي كه با او پس از پيروزي اين نهضت انجام گرفت در شرايط سخت تري كه پس از كودتا بوجود آمده بود، در برابر انعقاد پيمان شوم نظامي سنتو توسط بازيگران بي اراده داخلي و سلطه گران بين المللي كه چون قدرتي فعال مايشاء برسرنوشت كشور پس از كودتاي 28 مرداد مسلط شده بودند، قيام و جان خود را در اين راه فدا كرد.
مرحوم نواب از همان ابتدا بدنبال اجراي قوانين اسلامي در كشور بود و تنها راه كسب استقلال كشور و سعادت ملت ايران را در اين جريان مي يافت. روح متعالي او اهدافش را عالي تر از شرايط زمان تعيين كرده بود.
ساده زيستي و دل بريدن از دنيا و آمادگي براي شهادت او، باعث شد تا جوانان خالصي كه در شرايط خفقان رضاخان و روشنفكران سكولار حامي او، شاهد شديدترين تهاجمات به حيثيت و شرافت ملت مسلمان ايران بودند و در وجود او آرزوها و ايده آل هاي خود را مي يافتند به سوي او جذب شوند.
شهيد نواب صفوي (سيد مجتبي ميرلوحي) در سال 1303 در محله خاني آباد تهران در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود و در هفت سالگي وارد دبستان حكيم نظامي شد و سپس در مدرسه صنعتي آلماني ها ادامه تحصيل داد و همزمان به فراگيري قرآن و دروس ديني همت گماشت.
در 17 آذر 1321 زماني كه بيش از 18 سال نداشت اولين حركت مهم سياسي خود را انجام داد و در يك سخنراني پرشور از دانش آموزان مدرسه آلماني ها خواست عليه اقدامات ضدديني و غرب پرستانه دولت جهت اعتراض به سوي مجلس حركت كنند و با هدايت وي تظاهرات با شكوهي شكل گرفت و دولت قوام السلطنه در آستانه سقوط قرار گرفت .
شهيد نواب صفوي پس از اتمام تحصيلات در شركت نفت استخدام و به آبادان انتقال يافت و در اين شهر وي با مشاهده رفتار انگليسي ها به خشم آمده كارگران شركت نفت را از حقوق خويش آگاه ساخت و به آنان تفهيم كرد كه نفت متعلق به ملت ايران است و مستشاران انگليسي مي بايستي در خدمت ايراني ها باشند نه ارباب آنها. در پي فعاليت هاي نواب صفوي در شركت نفت و به واسطه درگيري اي كه بين يك كارمند انگليسي و كارگر ايراني بروز مي كند اغتشاش بزرگي ايجاد مي شود كه طي آن چند كارگر ايراني دستگير مي شوند و شهيد نواب صفوي هم شبانه از آبادان راهي نجف مي شود.
زماني كه شهيد نواب صفوي در نجف به سر مي برد همزمان با اوج فعاليت هاي احمد كسروي بود. كسروي در اين زمان با انتشار كتاب “شيعي گري” و تاسيس جمعيت “هماد آزادگان” فعاليت هاي شديدي را در مبارزه با مذهب تشيع آغاز نموده بود. وقتي كتاب مذكور به نجف مي رسد نواب آن را به علماي نجف داده حكم ارتداد وي را مي گيرد.
فداييان اسلام در اولين اقدام به ترور انقلابي احمد كسروي دست مي زنند، اين اقدام در بيست اسفند 1324 توسط علي محمد و سيد حسن امامي و نه نفر ديگر از اعضاي فداييان اسلام صورت گرفت.
در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت فداييان اسلام در كنار آيت الله كاشاني به مبارزه برمي خيزند و در راستاي اهداف نهضت مهمترين سد راه ملي شدن نفت يعني رزم آرا را از ميان برمي دارند.
پس از كودتاي 28 مرداد جمعيت فداييان اسلام همچنان به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد و در اعتراض به پيمان نظامي سنتو كه ايران را در زمره اقمار امپرياليسم قرار مي داد اقدام به ترور انقلابي حسين علاء عاقد اين قرارداد مي نمايد. اما اسلحه محمدعلي ذوالقدر به موقع شليك نمي كند و در پي آن تعداد زيادي از اعضاي فداييان از جمله شهيد نواب دستگير مي شوند و در بيدادگاه رژيم محكوم به اعدام مي گردند.

alt
در 27 دي ماه 1334 شهيد نواب صفوي به همراه عده اي از يارانش شربت شهادت مي نوشند.

 

 

افزودن نظر